Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist.

1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

Studie informatie van de school waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) zijn vermeld, hierna te noemen studiegids, c.q. prospectus.

2. DUUR VAN DE OPLEIDING

De duur van de opleiding staat vermeld in de prospectus.

3. KOSTEN VAN DE OPLEIDING

a. De school bepaalt de opleidingskosten en vermeldt deze in de prospectus.
b. Deze vastgestelde opleidingskosten is exclusief de kosten voor boeken en overige leermiddelen en exclusief inschrijfgeld.
c. De kosten voor de examens dienen apart te worden voldaan aan de afnemende instanties.

4. DE OVEREENKOMST TUSSEN SCHOOL EN CURSIST

a. De overeenkomst tussen school en cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst van het volledige ondertekende inschrijfformulier treedt de studieovereenkomst in werking.
b. Bij de inschrijving is de cursist een door de school te bepalen bedrag, het inschrijfgeld, verschuldigd.
c. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan de school te melden.

5. BETALING VAN DE OPLEIDINGSKOSTEN

a. De school bepaalt de termijnen waarin de opleidingskosten voldaan moeten worden.
b. Betaling van de opleidingskosten of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden.
c. De schoolleiding mag cursisten, die niet aan hun overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten; in dat geval is zonder uitzondering de verschuldigde opleidingskosten in zijn geheel direct opeisbaar.
d. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van de school (zie art. 6d) blijft de verplichting tot betalen van de opleidingskosten onverminderd bestaan; ook in dit geval zijn de verschuldigde opleidingskosten direct opeisbaar.
e. Bij tussentijdse beëindiging wordt de reeds te veel betaalde opleidingskosten na de opzeggingstermijn onmiddellijk terugbetaald.

6. DE VOORWAARDEN VOOR HET VOORTIJDIG ONTBINDEN VAN DE OVEREENKOMST

a. Vóór aanvang van de cursus: Tot 28 dagen voor de eerste les kan, de cursus waarvoor men ingeschreven staat, aangetekend schriftelijk geannuleerd worden. In dat geval worden annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht, zijnde 5 % van de betreffende opleidingskosten.
Van 28 tot 14 dagen voor de eerste les bedragen de annulerings- en administratiekosten 10 % van de betreffende opleidingskosten. Daarna is annulering nog slechts mogelijk overeenkomstig. Paragraaf b. van dit artikel.
b. Tijdens de cursus: Mocht een cursist tijdens de cursus besluiten van het verder volgen van de opleiding af te zien, dan dient dit schriftelijk aan de directie van de school kenbaar te worden gemaakt middels een aangetekend schrijven of persoonlijk overhandiging met bewijs van ontvangst van de school. Hierbij dient een opzegtermijn van 5 maanden in acht te worden genomen, ingaande per postdatum. Bevestiging van de opzegging wordt door de school schriftelijk gedaan.
c. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden. Teveel betaald cursusgeld wordt direct terugbetaald.
d. De school is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van de school of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van de volledige opleidingskosten blijft daarbij onverminderd bestaan.

7. INVORDERING VAN DE OPLEIDINGSKOSTEN

Ongeacht het hiervoor bepaalde zal zo nodig bij in gebreke blijven tot invordering kunnen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

8. MATERIALEN

De school bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de cursus ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij de school aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de cursist. Het studiepakket is afgestemd op de eisen van de examenafnemende instanties.

9. AANSPRAKELIJKHEID

a. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.
b. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld
c. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

10. LESTIJDEN EN PLAATS

a. De school is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de cursus, cursusdag of lestijd 28 dagen voor aanvang van de cursus te wijzigen of te laten vervallen. Indien een dergelijke wijziging de cursist niet convenieert, kan deze dit, binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden.
b. De school is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de plaats waar de lessen worden gegeven te wijzigen.
c. De vakanties worden door de school vastgesteld en aan het begin van de cursus bekend gemaakt.
d. De cursus eindigt bij het begin van de examenperiode.

11.HERHALINGSLESSEN

Indien een cursist voor een examen is afgewezen mag de school voor het volgen van herhalingslessen een evenredig deel van de opleidingskosten aan de cursist in rekening brengen.

12. AUTERSRECHT

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van de school berust bij de school. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de school.

13. HUISREGELS

a. De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.
b. De cursist verbindt zich alle opgegeven theorie huiswerk naar behoren te maken.
c. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan de school.